لیست مدارک ویزای دیدار از خانواده یا دوستان بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای دیدار از خانواده یا دوستان بلژیک

لیست مدارک ویزای دیدار از خانواده یا دوستان بلژیک

این مورد برای افرادی است که قصد دیدار از خانواده یا دوستان خود را دارند و در منزل آنها اقامت خواهند داشت.

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چندین سفر دارید، از آخرین تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید: باید طی 10 سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که گذرنامه شما حداقل یک برگه ی دو طرف سفید )پشت و رو سفید( به منظور ثبت ویزاها داشته باشد. گذرنامه باید توسط متقاضی امضا شده باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) که با ذکر تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده باشد.
 • برای درخواست های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از افراد باید یک فرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فردی زیر سن قانونی باشد ( زیر 18 سال) ، فرم درخواست باید توسط والدین و یا سرپرست قانونی وی ( قیم ) امضا شود.
 • دو قطعه عکس
 • دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن تعریف شده است.
 • اثبات هدف از اقامت و تسهیلات اقامتی
 • مدرک مربوط به توانایی مالی میزبان مانند: فیش حقوقی درآمد سه ماه گذشته، برگه مالیات حقوق.
 • تعهد رسمی (ضمیمه 3Bis bijlage/3Bis ) از شهرداری در بلژیک ( اصل و کپی: از پشت/رو مدرک کپی گرفته شود ) .
 • ترکیب اعضای خانواده.
 • کارت شناسایی میزبان، کپی از پشت و رو کارت
 • دعوتنامه از طرف میزبان
 • نام خانوادگی، نام، آدرس و شماره تماس فرد دعوت کننده ( ایمیل، در صورت وجود )
 • نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، جنسیت، ملیت و شماره گذرنامه فرد دعوت شده (میهمان)
 • مدت زمان اقامت در بلژیک و تعداد دفعات ورود
 • توضیح نوع نسبت با فرد میهمان نامه باید توسط دعوت کننده ( دعوت کنندگان ) امضا شود.
 • گواهی نسبت خانوادگی از طریق ترجمه شناسنامه. ( در صورتی که میزبان جزو اعضای خانواده محسوب شود، این مورد اجباری است).
 • مدرک دال بر ارتباط داشتن با دوستان ( عکس، ایمیل، غیره ).
 • کپی پشت و رو از کارت شناسایی بلژیکی و یا مجوز اقامت بلژیک فرد یا افراد دعوت کننده.
 • مدرک اشتغال و توانایی مالی
 • افراد کارمند :
 • گواهی اشتغال به کار ( گواهی در سربرگ ذکر شده باشد ، امضاء و مهر شده ، تاریخ دار ، ذکر اطلاعات تماس و نام متقاضی، سمت، حقوق دریافتی، سال استخدام )
 • مجوز مرخصی از کارفرما
 • فیس حقوقی سه ماه اخیر
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • کارفرمایان – مشاغل آزاد – خویش فرما:
 • مجوز کسب و کار معتبر / مجوزه بهره برداری
 • روزنامه رسمی شرکت
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • رسید آخرین پرداختی مالیات
 • افراد بازنشسته :
 • حکم بازنشستگی صادر شده ( توسط مرجع ذیربط )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • برای همراهان در صورت شاغل نبودن :
 • همسر : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – سند ازدواج )
 • فرزندان : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – کارت ملی )
 • گواهی اشتغال به تحصیل ( با توجه به سن فرزند )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که به تنهایی سفر میکنند ( اجازه از طرف هر دو والدین )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که با یکی از والدین سفر میکنند ( اجازه از طرف ولی دیگر )
 • کپی سند تولد :
 • ترجمه شناسنامه
 • موافقت والدین یا سرپرست قانونی ( قیم ) :
 • اگر کودک به تنهایی و یا با یکی از والدین سفر می کند: مجوز امضا شده در دفتر اسناد رسمی توسط والدین/ولی دیگری که با وی سفر نمی کند ضروری است ( برگه اصلی و کپی آن )
 • اثبات وابستگی به ایران
 • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
 • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
 • کپی گذرنامه قدیمی
 • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.

Recent search terms:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.