لیست مدارک ویزای ترانزیت فرودگاهی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای ترانزیت فرودگاهی بلژیک

این مورد تنها برای اتباع برخی از کشورها است که برای حضور در منطقه ترانزیت بین المللی یک فرودگاه، به ویزا نیاز دارند.

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه حداقل بعد از ترک بلژیک سه ماه اعتبار داشته باشد.
 • گذرنامه حداقل یک الی دو برگه خالی داشته باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) با ذکر تاریخ و امضاء
 • همراه داشتن پرینت فرم در روز مصاحبه
 • هر فرم برای یک شخص جداگانه تکمیل شود
 • فرم افراد زیر 18 سال باید توسط قیم امضاء شده باشد.
 • دو قطعه عکس
 • پست زمینه سفید باشد
 • عکس در ابعاد 4*3 باشد
 • عکس جدید باشد ( با عکس پاسپورت یکی نباشد )
 • اثبات هدف از اقامت و تسهیلات اقامتی
 • برنامه سفر ( جزئیات برنامه سفر به زبان ( آلمانی، فرانسه یا انگلیسی ) که نشان دهنده برنامه سفر شما باشد. )
 • کپی بلیط پرواز دو طرفه رزرو شده
 • تاییدیه رزرو هتل ( رزرو هتل برای کل سفر به طوری که با تاریخ رزرو پرواز مطابقت داشته باشد. )
 • مدارک مرتبط با سفر به سمت مقصد اصلی ( همراه داشتن ویزای مقصد اصلی )
 • مدرک اشتغال و توانایی مالی
 • افراد کارمند :
 • گواهی اشتغال به کار ( گواهی در سربرگ ذکر شده باشد ، امضاء و مهر شده ، تاریخ دار ، ذکر اطلاعات تماس و نام متقاضی، سمت، حقوق دریافتی، سال استخدام )
 • مجوز مرخصی از کارفرما
 • فیس حقوقی سه ماه اخیر
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • کارفرمایان – مشاغل آزاد – خویش فرما:
 • مجوز کسب و کار معتبر / مجوزه بهره برداری
 • روزنامه رسمی شرکت
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • رسید آخرین پرداختی مالیات
 • افراد بازنشسته :
 • حکم بازنشستگی صادر شده ( توسط مرجع ذیربط )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • برای همراهان در صورت شاغل نبودن :
 • همسر : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – سند ازدواج )
 • فرزندان : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – کارت ملی )
 • گواهی اشتغال به تحصیل ( با توجه به سن فرزند )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که به تنهایی سفر میکنند ( اجازه از طرف هر دو والدین )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که با یکی از والدین سفر میکنند ( اجازه از طرف ولی دیگر )
 • کپی سند تولد :
 • ترجمه شناسنامه
 • موافقت والدین یا سرپرست قانونی ( قیم ) :
 • اگر کودک به تنهایی و یا با یکی از والدین سفر می کند: مجوز امضا شده در دفتر اسناد رسمی توسط والدین/ولی دیگری که با وی سفر نمی کند ضروری است ( برگه اصلی و کپی آن )
 • اثبات وابستگی به ایران
 • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
 • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
 • کپی گذرنامه قدیمی
 • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.