لیست مدارک ویزای پیوست به همسر

لیست مدارک لازم برای ویزای پیوست به همسر

لطفا هنگام تقاضاي رواديد، دو سري از تمامي مدارک مربوطه براي درخواست رواديد را به صورت جداگانه در دو دسته و به ترتيب ذيل مرتب نمائيد. تمامي کپي ها مي بايست بر روي کاغذ A٤ ارائه گردند. اين امر شامل کپي مدارکي که اصل آنها ابعادي غير از A٤ دارند نيز مي باشد.

لیست مدارک لازم برای ویزای پیوست به همسر

لطفا در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت ، مدارک مربوطه را به ترتيب ذيل مرتب و ارائه نمائيد:

 • فرم درخواست براي اقامت بلند مدت /رواديد بلند مدت و تذکر توجيهي مط ابق ماده ٥٤ قانون اقامت آلمان بصورت کامل و خوانا تکميل و امضا شود. آخرين فرم هاي مربوطه در اينجا قرار دارند.
 • عکس گذرنامه اي

سياه و سفيد و يا رنگي به ابعاد (٣٥ در ٤٥ ميلي متر)، قديمي تر از ٦ ماه نباشد، زمينه سفيد و يا طوسي، بيومتريک . در اين راستا لطفا جدول نمونه عکس و توضيحات (فقط به زبان آلماني) را مد نظر قرار دهيد.

 • گذرنامه معتبر

حاوي امضاء به همراه دو کپي بر روي کاغذ A٤ از صفحات ٢ و ٣ گذرنامه

 • گذرنامه /کارت شناسايي (Personalausweis) آلماني و يا اقامت همسر شما در آلمان

(اصل مدرک مورد نياز نمي باشد)

لطفا توجه فرماييد که جهت پيوست به خانواده در ارتباط با پناهجويان مورد تاييد, در روز مصاحبه , علاوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهي سازمان مهاجرين و پناهجويان آلمان (BAMF) در ارتباط با شخص پناهجوي ساکن آلمان نيز مورد نياز ميباشد.

 • سند ازدواج

در مورد سند ازدواج ايراني، براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد آن قديمي تر از يک سال نباشد!) ارائه گردند (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اطلاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ). براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل سند ازدواج نمي باشد.

در مورد سند ازدواج آلماني و يا سند ازدواج بين المللي دانمارکي، دو کپي ساده کفايت مي کند. در مورد سند ازدواج از کشور ترکيه مي بايست دو کپي ساده از فرم B ارائه گردند. سند ازدواج گرجستاني مي بايست داراي آپوستيل باشد.

 • وکالت جهت ازدواج

در صورتي که يکي از زوجين شخصا در زمان عقد ازدواج در ايران حضور نداشته است . وکيل و موضوع وکالت (ازدواج با …) بايد مشخصا و با ذکر نام در وکالت نامه ذکر شده باشند.

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اطلاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل وکالت نامه نمي باشد.

 • شناسنامه زوجين

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اط لاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل شناسنامه نمي باشد. در مورد همسر آلماني، تنها در صورت دو تابعيتي بودن نياز به ارائه شناسنامه مي باشد.

 • در صورت داشتن سابقه ازدواج پيشين : حکم ط لاق /گواهي فوت همسر سابق .

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اطلاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل مدرک نمي باشد.  (در صورت ذکر حکم ط لاق /گواهي فوت همسر پيشين در سند ازدواج جديد و يا شناسنامه ، نيازي به تأييد ترجمه از سوي سفارت نمي باشد.) در مورد مدارک آلماني، دو کپي ساده کفايت مي کند.

 • گواهي مبني بر معلومات زبان آلماني در حد ساده (سط ح A١)

اثبات معلومات زبان آلماني تنها از طريق مدارک زبان مؤسسه گوته / مؤسسه زبان آلماني تهران (DSIT)، انجمن فرهنگي اتريش (KFO) / مرکز آزمون مدرک زبان آلماني اتريش (SDO) در شيراز، مؤسسه TestDaf و شرکت telc امکان پذير مي باشد. اين گواهي مي تواند متعاقبا در طي مدت بررسي ارائه گردد. سفارت ارائه اين گواهي را يادآوري نخواهد کرد. عدم ارائه اين گواهي مي تواند منجر به رد درخواست گردد.

بسته به وضعيت اقامتي همسر ساکن آلمان و ارائه به موقع درخواست مربوطه ( fristwahrende Anzeige) بر اساس ماده ٢٩ بند ٢ قانون اقامت آلمان ، امکان صرف نظ ر از نياز به گواهي معلومات زبان آلماني وجود دارد. در اين صورت مي بايست کپي مدرکي دال بر ارائه به موقع درخواست مربوطه به هر دو دسته مدارک اضافه گردد.

 • گواهي بيمه درماني مسافرتي معتبر در آلمان (زمان ارائه رواديد)

گواهي مبني بر اعتبار پس از ورود به آلمان (به عنوان مثال کارت بيمه درماني آلمان ) و يا بيمه درماني مسافرتي (داراي ١٨٠/٩٠ روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن ؛ سقف پوشش : حداقل ٣٠٠٠٠ يورو).در صورتي که فرزندتان نيز شما را همراهي مي کند، لطفا علاوه بر مدارک فوق ، مدارک ذيل را نيز ارائه نمائيد:

 • فرم درخواست براي اقامت بلند مدت /رواديد بلند مدت و تذکر توجيهي مط ابق ماده ٥٤ قانون اقامت آلمانبصورت کامل و خوانا تکميل و توسط هردو و يا يکي از والدين که به همراه فرزند از کشور خارج مي شود امضا شود. آخرين فرم هاي مربوطه در اينجا قرار دارند.
 • عکس گذرنامه اي

سياه و سفيد و يا رنگي به ابعاد (٣٥ در ٤٥ ميلي متر)، قديمي تر از ٦ ماه نباشد، زمينه سفيد و يا طوسي، بيومتريک . در اين راستا لطفا جدول نمونه عکس و توضيحات (فقط به زبان آلماني) را مد نظ ر قرار دهيد.

 • گذرنامه معتبر

حاوي امضاء( براي افراد ١٢ سال به بالا) به همراه دو کپي بر روي کاغذ A٤ از صفحات ٢ و ٣ گذرنامه

 • کارت شناسايي (Personalausweis) آلماني و يا اقامت همسر شما که در آلمان حضور دارد

(اصل مدرک مورد نياز نمي باشد)

 • شناسنامه فرزندتان

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اطلاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل شناسنامه نمي باشد.

 • کارت ملي

متقاضي و والدين .کپي ساده کارت هاي ملي کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل کارت هاي ملي نمي باشد.

 • گواهي بيمه درماني مسافرتي معتبر در آلمان (زمان ارائه رواديد)

گواهي مبني بر اعتبار پس از ورود به آلمان (به عنوان مثال کارت بيمه درماني آلمان ) و يا بيمه درماني مسافرتي (داراي ١٨٠/٩٠ روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن ؛ سقف پوشش : حداقل ٣٠٠٠٠ يورو).

 • در صورت طلاق و قصد همراه بردن فرزندي از ازدواج پيشين :

حکم دادگاه و يا سند محضري يکي از والدين که کشور را ترک نمي کند در اين مدرک بايد حق قط عي حضانت و موافقت پدر يا مادر کودک که از کشور خارج نمي شود و درايران مي ماند، مبني بر خروج و اقامت دائم کودک در آلمان به روشني ذکر گرديده باشد.به عنوان مثال “اينجانب با خروج از کشور و اقامت دائم فرزندم به همراه مادر/پدر در آلمان موافقت مي نمايم “.

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اط لاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل مدرک نمي باشد.

و در پايان :

لطفا توجه داشته باشيد که ارائه مدارک جعلي و يا دستکاري شده همواره رد درخواست رواديد شما را به همراه خواهد داشت و بدون استثنا از سوي سفارت در چارچوب قوانين حاکم در آلمان پيگيري حقوقي خواهد شد. حتي در صورتي که اشخاص ثالثي در تکميل درخواست رواديد به شما کمک کرده باشند، شخص شما به عنوان درخواست کننده ، مسئول صحت اطلاعات ارائه شده و نيز اصالت و محتواي مدارک ضميمه درخواست مي باشيد.

کل فرايند رسيدگي به درخواست رواديد از زمان ارائه درخواست معمولا ٤ لغايت ٦ ماه زمان مي برد. البته ممکن است نياز به زمان بيشتري نيز وجود داشته باشد. به محض اين که در مورد درخواست شما تصميم گيري شد، بط ور تلفني با شما تماس حاصل خواهد شد. به پرسش هاي مربوط به پيگيري وضعيت درخواست ، تنها پس از گذشت  ٣ ماه از زمان ارائه درخواست ، پاسخ داده خواهد شد.

Recent search terms:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.