لیست مدارک ویزای توریستی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای توریستی بلژیک

لیست مدارک ویزای توریستی بلژیک

اگر قصد دارید به کشور بلژیک سفر کنید یکی از گرینه های که برای سفر به بلژیک نیاز دارید ویزای بلژیک می باشدکه ما در این مطلب مدارک مورد نیاز یکی از پرطرفدارترین ویزای کشور بلژیک را معرفی کرده ایم.  این مورد برای افرادی است که قصد سفر توریستی دارند و در هتل یا منزل اجاره ای اقامت خواهند داشت.

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چندین سفر دارید، از آخرین تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید: باید طی 10 سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که گذرنامه شما حداقل یک برگه ی دو طرف سفید )پشت و رو سفید( به منظور ثبت ویزاها داشته باشد. گذرنامه باید توسط متقاضی امضا شده باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) که با ذکر تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده باشد.
 • برای درخواست های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از افراد باید یک فرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فردی زیر سن قانونی باشد ( زیر 18 سال) ، فرم درخواست باید توسط والدین و یا سرپرست قانونی وی ( قیم ) امضا شود.
 • دو قطعه عکس
 • دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن تعریف شده است.
 • اثبات هدف از اقامت و تسهیلات اقامتی
 • برنامه سفر ( جزئیات برنامه سفر به زبان ( آلمانی، فرانسه یا انگلیسی ) که نشان دهنده برنامه سفر شما باشد. )
 • کپی بلیط پرواز دو طرفه رزرو شده
 • تاییدیه رزرو هتل ( رزرو هتل برای کل سفر به طوری که با تاریخ رزرو پرواز مطابقت داشته باشد. )
 • مدرک اشتغال و توانایی مالی
 • افراد کارمند :
 • گواهی اشتغال به کار ( گواهی در سربرگ ذکر شده باشد ، امضاء و مهر شده ، تاریخ دار ، ذکر اطلاعات تماس و نام متقاضی، سمت، حقوق دریافتی، سال استخدام )
 • مجوز مرخصی از کارفرما
 • فیس حقوقی سه ماه اخیر
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • کارفرمایان – مشاغل آزاد – خویش فرما:
 • مجوز کسب و کار معتبر / مجوزه بهره برداری
 • روزنامه رسمی شرکت
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • رسید آخرین پرداختی مالیات
 • افراد بازنشسته :
 • حکم بازنشستگی صادر شده ( توسط مرجع ذیربط )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • برای همراهان در صورت شاغل نبودن :
 • همسر : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – سند ازدواج )
 • فرزندان : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – کارت ملی )
 • گواهی اشتغال به تحصیل ( با توجه به سن فرزند )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که به تنهایی سفر میکنند ( اجازه از طرف هر دو والدین )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که با یکی از والدین سفر میکنند ( اجازه از طرف ولی دیگر )
 • کپی سند تولد :
 • ترجمه شناسنامه
 • موافقت والدین یا سرپرست قانونی ( قیم ) :
 • اگر کودک به تنهایی و یا با یکی از والدین سفر می کند: مجوز امضا شده در دفتر اسناد رسمی توسط والدین/ولی دیگری که با وی سفر نمی کند ضروری است ( برگه اصلی و کپی آن )
 • اثبات وابستگی به ایران
 • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
 • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
 • کپی گذرنامه قدیمی
 • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.