لیست مدارک ویزای تحصیلی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای تحصیلی بلژیک

لیست مدارک ویزای تحصیلی بلژیک

این مورد برای افرادی است که برای کمتر از 90 روز قصد تحصیل در کشور بلژیک را دارند.

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چندین سفر دارید، از آخرین تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید: باید طی 10 سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که گذرنامه شما حداقل یک برگه ی دو طرف سفید )پشت و رو سفید( به منظور ثبت ویزاها داشته باشد. گذرنامه باید توسط متقاضی امضا شده باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) که با ذکر تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده باشد.
 • برای درخواست های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از افراد باید یک فرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فردی زیر سن قانونی باشد ( زیر 18 سال) ، فرم درخواست باید توسط والدین و یا سرپرست قانونی وی ( قیم ) امضا شود.
 • دو قطعه عکس
 • دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن تعریف شده است.
 • اثبات هدف از اقامت و تسهیلات اقامتی
 • تاییدیه دوره های تحصیلی رزرو شده یا نامه از طرف مدرسه یا دانشگاه مربوطه.
 • تاییدیه پرداخت شهریه و سایر هزینه ها و یا اعلامیه حمایت مالی یا مدارک مالی دیگر ( اگر این موضوع در دعوتنامه ذکر نشده باشد، ارائه این مورد الزامی است. )
 • مدرک اشتغال و توانایی مالی
 • افراد کارمند :
 • گواهی اشتغال به کار ( گواهی در سربرگ ذکر شده باشد ، امضاء و مهر شده ، تاریخ دار ، ذکر اطلاعات تماس و نام متقاضی، سمت، حقوق دریافتی، سال استخدام )
 • مجوز مرخصی از کارفرما
 • فیس حقوقی سه ماه اخیر
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • کارفرمایان – مشاغل آزاد – خویش فرما:
 • مجوز کسب و کار معتبر / مجوزه بهره برداری
 • روزنامه رسمی شرکت
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • رسید آخرین پرداختی مالیات
 • افراد بازنشسته :
 • حکم بازنشستگی صادر شده ( توسط مرجع ذیربط )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • برای همراهان در صورت شاغل نبودن :
 • همسر : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – سند ازدواج )
 • فرزندان : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – کارت ملی )
 • گواهی اشتغال به تحصیل ( با توجه به سن فرزند )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که به تنهایی سفر میکنند ( اجازه از طرف هر دو والدین )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که با یکی از والدین سفر میکنند ( اجازه از طرف ولی دیگر )
 • کپی سند تولد :
 • ترجمه شناسنامه
 • موافقت والدین یا سرپرست قانونی ( قیم ) :
 • اگر کودک به تنهایی و یا با یکی از والدین سفر می کند: مجوز امضا شده در دفتر اسناد رسمی توسط والدین/ولی دیگری که با وی سفر نمی کند ضروری است ( برگه اصلی و کپی آن )
 • اثبات وابستگی به ایران
 • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
 • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
 • کپی گذرنامه قدیمی
 • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.
 • ویزای تحصیلی و یا اقامت به جهت تحصیل ( اقامت بلند مدت )
 • اصل مدارک و دو کپی از آنها در کاغذ A4 .اصل مدارک عودت داده می شود.
  دانشجویانی که برای ویزای دانشجویی درخواست خود را به VFS ارائه دادند، باید پرسشنامه مربوطه را در سفارت بلژیک در تهران تکمیل نمایند. پرسشنامه باید در روز ارائه درخواست و در ساعت 2 بعداز ظهر تکمیل شود. ( دانشجویان داری بورسیه و یا Exchange نیاز به تکمیل این پرسشنامه ندارند )
 • فرم تکمیل شده ( به زبان آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) که با ذکر تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده باشد. برای درخواست های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از افراد باید یک فرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فردی زیر سن قانونی باشد (زیر 10 سال)، فرم درخواست باید توسط والدین و یا سرپرست قانونی وی ( قیم ) امضا شود.
 • پیش از ارائه درخواست، هزینه خدمات اجرایی باید مستقیما به وزارت داخله پرداخت شود. لطفا برای اطالعات بیشتر در خصوص هزینه ها، نحوه پرداخت و کسانی که معاف هستند به سایت زیر مراجعه کنید: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx
 • بدون تاییدیه این پرداخت، درخواست ویزای شما پذیرفته نمی شود.
 • دو قطعه عکس
 • دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن تعریف شده است.

اثبات ثبت نام در دانشگاههای بلژیک و یا اجازه ثبت نام در موسسه آموزش عالی در این کشور و یا اثبات ارائه درخواست برای معادل سازی مدارک اخذ شده در خارج از کشور و یا اثبات ثبت نام در آزمون ورودی .

 • مدارک اثبات توانایی مالی
 • گواهی مالی صادر شده توسط دانشگاه با اثبات یک حساب مسدود شده یا اثبات بورس تحصیلی یا تعهد حمایت مالی دانشجویان (ضمیمه 32 / 32).
 • حامی مالی باید مدارک تایید کننده درآمد ماهیانه (بیش از 0111 یورو) + 051 یورو به ازای هر نفر تحت حمایت حامی مالی + 242 یورو برای دانشجو ارائه دهد.
 • درصورتیکه حامی مالی ایرانی باشد، مدارک زیر را باید ارائه دهد:
 • کپی از کارت شناسایی حامی
 • کپی شناسنامه ترجمه شده حامی
 • مدارکی موید این موضع که حتمی درآمد کافی و منظم دریافت می کند
 • تمکن مالی یک سال گذشته
 • حامی مالی باید یک کپی از کارت شناسائی / اجازه اقامت و همچنین جزئیات ساختار خانواده را ارائه دهد (ارتباط خانوادگی درشناسنامه حامی)
 • تمام اعضای خانواده که در سند شناسنامه ذکر شده اند، تحت حمایت حامی مالی قرار میگیرند. در صورت عدم صحت، حامی می بایست مدارک مرتبط را ارائه دهد.
 • حامی مالی باید هر گونه مدرک موید داشتن درآمد کافی و منظم جهت پوشش هزینه های درمانه و بیمه دانشجو، هزینه های زندگی، هزینه های تحصیل و هزینه های بازگشت به کشور خود را ارائه دهد. به عبارت دیگر:
 • اگر حامی کارمند باشد:
  گواهی کار + 2 فیش حقوقی آخر + اثبات پرداخت های بیمه تامین اجتماعی
  توسط کارفرما
 • اگر حامی مستقل باشد:
  مجوز کسب و کار + اثبات پرداخت مالیات + لیست کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و یا هر گونه مدرک دیگری که نشان دهد مستقل است.
 • تمکن مالی یک سال گذشته ( لطفا روزهای پرداخت حقوق را در گردش حساب خود مشخص کنید ) و هر سند دیگری که نشان دهنده منبع درآمد منظم از طرف حامی است (به عنوان مثال درآمد همسر، اجاره ملک و غیره).
 • آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات
 • تنها در صورتی مورد نیاز است که جزء مدارک درخواست شده از طرف دانشگاه باشد.
 • سایر مدارک
 • یک گواهی پزشکی از طرف پزشک مورد تایید سفارت بلژیک صادر شده باشد. لطفا برای حصول اطمینان از نیاز به گواهی پزشکی، به سایت اداره مهاجرت بلژیک مراجعه کنید.
 • خلاصه ای از پرونده قضایی (سوء پیشینه) که بیش از 2 ماه قبل از تاریخ درخواست از صدور آن نگذشته و 5 سال قبل را پوشش دهد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.