لیست مدارک ویزای ورزشی و فرهنگی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای ورزشی و فرهنگی بلژیک

لیست مدارک ویزای ورزشی و فرهنگی بلژیک

ویزای ورزشی/فرهنگی ( ویزای شنگن برای اقامت کوتاه مدت )

این مورد برای افرادی مانند ( ورزشکاران، مربیان، کارکنان پشتیبانی و غیره ) است که در رویدادهای ورزشی و یا آموزشی و یا هنرمندان و افرادی که در رویدادهای فرهنگی در بلژیک شرکت می کنند ( این نوع ویزا برای تماشاگران و یا گردشگران نیست).

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه حداقل بعد از ترک بلژیک سه ماه اعتبار داشته باشد.
 • گذرنامه حداقل یک الی دو برگه خالی داشته باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) با ذکر تاریخ و امضاء
 • همراه داشتن پرینت فرم در روز مصاحبه
 • هر فرم برای یک شخص جداگانه تکمیل شود
 • فرم افراد زیر 18 سال باید توسط قیم امضاء شده باشد.
 • دو قطعه عکس
 • پست زمینه سفید باشد
 • عکس در ابعاد 4*3 باشد
 • عکس جدید باشد ( با عکس پاسپورت یکی نباشد )
 • اثبات هدف از اقامت و تسهیلات اقامتی
 • اثبات ارتباط داشتن با هدف سفر : معرفی نامه باشگاه ورزشی که در آن عضو هستید.
  دعوتنامه امضاء شده از سوی سازمان فرهنگی/ورزشی یا یک مرجع رسمی مبنی بر هدف، موقعیت و تاریخ سفر. در صورتی که هزینه های مربوط به سفر توسط سازمان میزبان تامین شود، این مورد نیز باید در دعوتنامه ذکر شود.
 • تاییدیه رزرو هتل برای کل مدت سفر.
 • مدرک اشتغال و توانایی مالی
  • افراد کارمند :
  • گواهی اشتغال به کار ( گواهی در سربرگ ذکر شده باشد ، امضاء و مهر شده ، تاریخ دار ، ذکر اطلاعات تماس و نام متقاضی، سمت، حقوق دریافتی، سال استخدام )
  • مجوز مرخصی از کارفرما
  • فیس حقوقی سه ماه اخیر
  • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
  • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
  • کارفرمایان – مشاغل آزاد – خویش فرما:
  • مجوز کسب و کار معتبر / مجوزه بهره برداری
  • روزنامه رسمی شرکت
  • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
  • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
  • رسید آخرین پرداختی مالیات
  • افراد بازنشسته :
  • حکم بازنشستگی صادر شده ( توسط مرجع ذیربط )
  • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
  • برای همراهان در صورت شاغل نبودن :
  • همسر : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – سند ازدواج )
  • فرزندان : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – کارت ملی )
  • گواهی اشتغال به تحصیل ( با توجه به سن فرزند )
  • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که به تنهایی سفر میکنند ( اجازه از طرف هر دو والدین )
  • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که با یکی از والدین سفر میکنند ( اجازه از طرف ولی دیگر )
  • کپی سند تولد :
  • ترجمه شناسنامه
  • موافقت والدین یا سرپرست قانونی ( قیم ) :
  • اگر کودک به تنهایی و یا با یکی از والدین سفر می کند: مجوز امضا شده در دفتر اسناد رسمی توسط والدین/ولی دیگری که با وی سفر نمی کند ضروری است ( برگه اصلی و کپی آن )
  • اثبات وابستگی به ایران
  • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
  • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
  • کپی گذرنامه قدیمی
  • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.