لیست مدارک ویزای ازدواج بلژیک

برای دریافت ویزای بلژیک از نوع ازدواج شما باید مدارک لازم در این امر بخصوص را به سفارت بلژیک در ایران تحویل دهید. برای انجام این مورد شما باید ابتدا وقت سفارت بلژیک را اخذ نمایید و سپس بعد از ورود به سفارت و ارائه مدارک ویزای ازدواج بلژیک شما به راحتی میتوانید به همسر خود ملحق شوید.

مدارک لازم برای ویزای ازدواج سفارت بلژیک

اصل مدارک و دو کپی از آنها در کاغذ A4 اصل مدارک عودت داده می شود.

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چندین سفر دارید، از آخرین تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید: باید طی 10 سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که گذرنامه شما حداقل یک برگه ی دو طرف سفید )پشت و رو سفید( به منظور ثبت ویزاها داشته باشد. گذرنامه باید توسط متقاضی امضا شده باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) که با ذکر تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده باشد.
 • برای درخواست های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از افراد باید یک فرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فردی زیر سن قانونی باشد ( زیر 18 سال) ، فرم درخواست باید توسط والدین و یا سرپرست قانونی وی ( قیم ) امضا شود.
 • دو قطعه عکس
 • دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن تعریف شده است.
 • اثبات هدف از اقامت و تسهیلات اقامتی
 • مدرک مربوط به توانایی مالی میزبان مانند: فیش بله حقوقی درآمد سه ماه گذشته، برگه مالیات حقوق.
 • تعهد رسمی از شهرداری در بلژیک ( اصل و کپی: از پشت/رو مدرک کپی گرفته شود).
 • این مدرک نباید قدیمی تر از 6 ماه از تاریخ درخواست باشد.
 • کپی پشت و رو از کارت شناسایی بلژیکی و یا مجوز اقامت بلژیک فرد یا افراد دعوت کننده.
 • سابقه نسبت و اثبات رابطه دائمی و پایدار ( مثل عکس، نامه، بلیط و غیره )
 • ترجمه شناسنامه
 • یک گواهی پزشکی تایید شده توسط پزشک معتمد سفارت بلژیک. برای آگاهی از اینکه چه افرادی به گواهی پزشکی نیاز دارند به وبسایت دفتر مهاجرت مراجعه کنید.
 • عدم سوء پیشینه ( خالصه ای از پرونده قضایی )سوء پیشینه( که بیش از 6 ماه قبل از تاریخ درخواست از صدور آن نگذشته و 5 سال قبل را پوشش دهد. )
 • سایر مدارک
 • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
 • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
 • کپی گذرنامه قدیمی
 • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.

منبع: مدارک لازم برای ویزای بلژیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.